RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu , ul. Młynarska 6 68-100 Żagań
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Przemysław Naworol, adres poczty elektronicznej: kontakt@ndsp.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzena podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz na podstawie Pana/Pani zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217).
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne/warunkiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy i  realizacji umowy.

Opublikował(a): Joanna Kaczmarska

Ostatnia zmiana: